Novostrašecko – regionální historická konference


Co, kdy, kde

Novostrašecko
– regionální historická konference
4. června 2011

 


Program konference s časovým harmonogramem (pdf)


Přihlášené příspěvky

 • Nové Strašecí v 16. století. Příspěvek k dějinám města před třicetiletou válkou – Jan Černý
  Na prahu 16. století je (Nové) Strašecí povýšeno na město, pramenů ke zkoumání jeho minulosti však není pro toto období mnoho. Referát se pokusí o zhodnocení této situace a bude hledat odpovědi na otázky, zda městský status splnil očekávání náležitého rozvoje a jaké bylo postavení Strašecí v kontextu širšího regionu.
 • Filip Hyšman – literát, historik a svérázný didaktik – Iva Dvořáková
  Stručně o obsahu: Filip Hyšman byl prvním ředitelem nové obecné a měšťanské školy v Novém Strašecí. Psal básně a říkanky pro děti, povídky pro dospělé, loutkové i činoherní divadelní hry (často s historickou tematikou). K vlastním hrám připravoval slohové úkoly pro děti a podílel se na metodických příručkách pro učitele. Živě se zajímal o historii a zasloužil se i o rozvoj muzea v Novém Strašecí. Příspěvek se bude zabývat především jeho divadelními hrami inspirovanými historií Nového Strašecí a okolí (Strašidla v Konopasu, Z novostrašecké kroniky aneb Detektiv v Novém Strašecí r. 1803).
 • Terezínská pracovní komanda vnějšího nasazení – Křivoklátské lesy – Jana Frýdlová
  Stručně o obsahu: Pracovní nasazení žen uvězněných v Terezíně v Křivoklátských lesích. Součástí příspěvku bude cesta vězeňkyň z Terezína, stravování, náplň práce atd. Příspěvek bude zaměřen na pracovní skupiny na Novostrašecku – Ruda a Pecínov.
 • Církevní správa ve slánském děkanátu (s důrazem na jeho jižní část) v předhusitské době – Jana Kindlová
  Stručně o obsahu: Patronátní práva, desátek, majetek kostelů, faráři (délka působení, původ, migrace, spory, mnohoobročnictví).
 • Živnosti a povolání občanů Nového Strašecí v prvorepublikovém období – Eva Papežová
  Stručně o obsahu: V úvodu stručné představení prvorep. období (klíčové problémy). Počet obyvatel města ve sledovaném období dle sčítání z roku 1921, 1930. Přiblížení velmi pestré sklady živností a povolání místích občanů.
 • Pytláci na Křivoklátsku – Václav Vodvářka
  Stručně o obsahu: Pytlácké morytáty z 19. století
 • Historie Nového Strašecí pohledem archeologa – Martin Volf
  V rámci studia historie města Nové Strašecí bývá často neprávem opomíjen přínos archeologie k poznání vývoje krajiny v jeho okolí před vznikem sídla, dále výpověď hmotných pramenů pro počátky a vývoj jeho středověké podoby, až po novověké proměny v 18. a 19. století. Cílem příspěvku je představit výsledky dosavadních archeologických akcí, které byly na katastru města prováděny, a zamyslet se nad další možnou úlohou archeologie při poznávání jeho dějin.
 • Urbanistický rozbor půdorysné osnovy města N. Strašecí – Eva Volfová
  Stručně o obsahu: Kompozičně vyvážená a esteticky velmi působivá je dodnes dochovaná půdorysná osnova města, jeho historického jádra. Předmětem zkoumání bude srovnání s podobně utvářenými sídly, se zdůrazněním shodných rysů a poukazem na odlišnosti. Součástí prezentace by měla být polemika s názorem arch. Karla Kuči, který představil svoji teorii urbanistického vývoje města.
 • Chmelová sklizeň pod hlavněmi tanků – Jiří Verner
  Stručně o obsahu: Chmelová sklizeň pod hlavněmi tanků, to je titulek z dobových novin a zároveň příspěvek k regionální historii Rakovnicka. Konkrétně se jedná o vpád vojsk Varšavského paktu na území bývalého okresu Rakovník. Především je sledován průběh sklízení chmele, který byl invazí značně znesnadněn.

Konferenci

 • pořádalo
  NoStradivadlo, o.s, Gymnázium J.A.Komenského Nové Strašecí, město Nové Strašecí a Občanské sdružení bubakov.net
 • financovali
  Iva Dvořáková, Miroslav Vachek, NoStraDivadlo, Dana Zelenková